Michael Jacoby Die Geschäftsführung:
Michael Jacoby
Telefon: +49 (0)261- 2016-861
Telefax: + 49 (0)261 2016-865
E-Mail: mail@intechweb.de
  INTECH Internationale Technik für Verkehrssysteme GmbH ::: Universtätsstraße 3 ::: 56070 Koblenz
  Telefon: +49 (0)261- 2016-861 ::: Telefax: + 49 (0)261 2016-865 ::: E-Mail: mail@intechweb.de